İtfaiye Teşkilatının Görevleri

2007-09-23 14:31:00

İtfaiye Teşkilatının Görevleri

 

Madde 7 - Belediye İtfaiye Teşkilatının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

 

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek,

 

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

 

d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,

 

e) 2002/4390 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerinde itfaiye teşkilatına verilen  görevleri yapmak,

 

f) 18 Temmuz 1964 tarih ve 11757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) maddeleri ile kirlenmelerde dekontaminasyon (temizleme) işlerine yardımcı olmak,

 

g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak  aydınlatmak, alınacak önlemler konusunda eğitmek, bu konuda  örnek tatbikatlar yapmak,

 

h) Beldedeki Kamu ve Özel kuruluşlara  ait  itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye kuruluşlarının  personelinin  eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek; bunların bina,   araç, gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve  gerektiğinde bunları  yardıma çağırarak işbirliği yapmak,

 

ı) Belediye başkanının vereceği  yetki ile  belediye sınırları dışında görevleri ile ilgili olaylara müdahale etmek,

 

i) Beldedeki bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında, temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangın yönünden  denetlemek,

 

j) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 

k) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangın önlemleri yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü  izin ve ruhsatları vermek,

 

l) Belediye başkanının teklifi ve belediye meclisinin kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

6901
0
0
Yorum Yaz