KAT MÜLKİYETİ İÇİN İSTENEN BELGELER

2009-05-07 12:25:01

KAT MÜLKİYETİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe : Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. (İstenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılır.)

2. Genel İnşaat Projesi : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.

3. Vaziyet Planı : Bir arsa üzerinde yapılan birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

4. İki Adet Yapı kullanma izin belgesi (İskan ruhsatı) : Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.

5. Fotoğraf: Ana gayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir en az 13 x 18 cm. boyutlarında alması ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.

6. Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını,  varsa  eklentisini  göstermesi  ile  ana  gayrimenkulün  maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.

7. Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının  her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

8. Maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, T.C. Kimlik ve Vergi numaraları, vesikalık fotoğrafları.

9.  Kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişte; 1, 2, 3, 6 ve 7 nci maddelerdeki

belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur.

 Sadece, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

 c) Resmi Senedin Yazım  Örneği

BİR TARAFTAN      : Ali HAZAL    Mustafa  oğlu  - Ferhan KONUŞ : Kemal Oğlu

DİĞER TARAFTAN: Şengül ER     Mecit Kızı - Abdil ER : Osman  oğlu   

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Demetevler Mahallesinde bulunan 34 ada 5 parsel sayılı 612 M2 miktarındaki beş katlı kargir apartmanda 1/12 hisse Ali HAZAL, 2/12 hisse Ferhan KONUŞ , 2/12 hisse Şengül ER , 7/12 hisse Abdil ER adlarına kayıtlı iken; adı geçen malikler, Yenimahalle Belediyesi İmar Müdürlüğünden 1.3.1994 tarih 320 sayı ile tasdikli genel inşaat projesi, yine Ankara 5. Noterliğinden tasdikli 6.6.1994 tarih 12234 yevmiyeli liste ve ibraz ettikleri dilekçelerinde sıra ve nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler için ana yapının tamamını (12) arsa payı itibar ettiklerini, aşağıda yazılı olduğu üzere taşınmazın mülkiyetini 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyetine çevirdiklerini, diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu, ana yapının 1.7.1994 tarihli 42 maddeden ibaret yönetim planı gereğince yönetileceğini, taraflar karşılıklı ifade ve beyan ettiler.......

Kat     B.. Böl. No.  Arsa Payı     Niteliği           Eklentisi                   Maliki

Zemin            (1)          1/12         Mesken     1 nolu kömürlük         Ali HAZAL
Birinci            (2)           2/12         Mesken     2 nolu kömürlük         Ferhan KONUŞ
İkinci             (3)           2/12         Mesken     3 nolu kömürlük         Şengül ER
Üçüncü          (4)          3/12         Mesken     4 nolu kömürlük         Abdil ER
Dördüncü       (5)         4/12         Mesken     5 nolu kömürlük         Abdil ER

 d) Tapuya Tescil Örneği

 Sözleşme düzenlenince, ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki (Mülkiyet) hanesine (Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir) ibaresi yazılır. Kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, cilt ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir;

 Anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki cilt ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.

 Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili Tüzüğünün (taksim halinde kayıtların nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına nakledilir.                                                                             
Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır.

Ali HAZAL : Mustafa oğlu         Tam Kat Mülkiyeti          3.8.2000        4532

 e) Tapu Senedinin Yazım Örneği  

 Taşınmaz malın 1/12 hisse Ali HAZAL, 2/12 hisse Ferhan KONUŞ , 2/12 hisse Şengül ER , 7/12 hisse Abdil

ER adlarına kayıtlı iken; adı geçen maliklerce kat mülkiyeti kurulmasından tescil edildi.

 f) İşlemin Mali Yönü: 

 1) Kat mülkiyeti kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir. (Cins değişikliği  işlemi hariç.)

 2) Döner Sermaye İşletmesince  belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

 

604
0
0
Yorum Yaz